PAS.VAC (Vắc xin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu, bò)

Vắc xin dành cho trâu, bò và bò sữa

Quy cách: 10 liều, 50 liều

Vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu bò và bò sữa.

Call Now Button