MAR-NEWSOTA (Vắc xin phòng bệnh Newcastle chủng Lasota)

Vắc xin dành cho gà

Quy cách: 100 liều, 500 liều, 1.000 liều, 2.000 liều

Vắc xin phòng bệnh Newcastle chủng Lasota cho gà lúc 3 – 5 ngày tuổi và chủng lặp lại sau 2 -3 tuần.

Call Now Button