CIRCO.VAC (Vắc xin nhũ dầu phòng hội chứng còi cọc ở heo)

Vắc xin dành cho heo

Quy cách: 10 liều, 15 liều, 50 liều

Vắc xin nhũ dầu phòng còi cọc ở heo do virus

Call Now Button